ΣΑΝ ΝΑ ΗΤΑΝ ΧΘΕΣ

επιμελεία του
ΝΙΚΟΛΆΟΥ ΓΕΩΡ. ΚΑΤΣΟΎΛΗ
-φιλολόγου-

Η θέσι της Ελλάδος αναμεταξύ εις ταις 36 και 43 μοίραις του αρκτώου πλάτους,οι καλοί τόποι οπού γενικώς έχει,κάμνουν να γίνωνται εις αυτήν,όχι μόνον εκείνα οπού είναι αναγκαία εις τη ζωή,αμή και εκείνα οπού συμβάλλουν εις ευζωία και εις τρυφή ακόμι,και να γίνανται και μια εξαγωγή αξιόλογη εις άλλους τόπους.Παντού σχεδόν οι τόποι της είναι εύφοροι και κάθε λογής γεννήματα,εις σιτάρια,κριθάρια,αραποσίτια,κεχρί,σάμια.Εις πολλά μέρη γίνεται και ρύζι.Παντού γίνονται βαμπάκια,λινάρι,καννάβι,μετάξια,λάδια,σύκα,κρασιά.Παντού θρέφουν διάφορα ζώα,άλογα,βόδια,βουβάλια,πρόβατα,γίδια κ.α.Εις κάθε μέρος έχουν ορνίθια πολλά,όρνιθες,χήνες,παππιαίς,κούρκαις.Εις τα μεσημβρινά της μέρη γίνονται παντού λειμονιαίς,πορτοκαλιαίς και τα παρόμοια δένδρα…Μα μόλα αυτά οι κάτοικοι είναι δυστυχείς.Επειδή εις ευζωία συμβάλλει πρώτα η ευνομία.Τα βουνά της είναι κατασκεπασμένα από δρυμούς μεγαλοδένδρους και γεμάτους από διάφορα άγρια ζώα,αναμεταξύ εις τα οποία είναι και πολλοί κλέφται,οπού κατενοχλούν τον τόπον πάντοτε.
Η Ελλάδα έχωντας έναν τέτοιο τόπο δεν ήθελε δοκιμάζη καμμιά φορά πείνα,η ακρίβεια,η διοίκησι όμως την κάμνει να πέφτη και εις αυτό το κακό πολλαίς φοραίς.Ευρωπαίοι έρχονται και παίρνουν τα γεννήματά της.Οι αγάδες οπού εχουν ταις πεδιάδες τα πουλούν εις αυτούς μαζομένα,φροντίζωντας ολίγο από αισχροκέρδειά τους δια τους εντόπιους οπού τους αφίνουν στερημένους και αδικημένους.Επειδή από έναν τέτοιο τόπο τα περιττά είναι δίκαιο να ευγαίνουν εις ξένους.Μα τέτοια είναι τα αποτελέσματα του δεσποτισμού.Πρόσθεσε εις αυτό ακόμι και αυτό οπού δεν είναι ο τόπος καλλιεργημένος καθως πρέπει.

Οι Δημητριείς
Δ.Φιλλιπίδης-Γ. Κωνσταντάς
(1791)(γεωγραφία νεωτερική)
DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him