ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ

Άρθρον του
ΝΙΚΟΛΆΟΥ ΓΕΩΡ. ΚΑΤΣΟΎΛΗ
-φιλολόγου-

Το ποτήριον των πικριών,των εξευτελισμών και των ταπεινώσεων υπερπληρώθη.Μια πολιτική της οποίας δεν θέλομεν να εξετάσωμεν τα ελατήρια,απειργάσθη εις διάστημα ενός και ημίσεως έτους τοιαύτας εθνικάς συμφοράς ώστε ο συγκρίνων την Ελλάδαν της σήμερον προ της πρό ενός και ημίσεως έτους Ελλάδος ν’αμφιβάλλη αν πρόκειται περι ενός και του αυτού κράτους….
Εισάκουσαν εις εισηγήσεις κακών συμβούλων,επεδίωξαν την εφαρμογήν προσωπικής πολιτικής δια της οποίας η Ελλάς απομακρυνθείσα των κατά παράδοσιν φίλων της,επεζήτησεν να προσεγγίση τους κληρονομικούς εχθρούς της.Οποία αποτελέσματα της πολιτικής ταύτης δια τα οποία θρηνεί σήμερον το έθνος.
Εσωτερικώς  διατελούμεν εν συνταγματικώ εκτροχιασμώ και αποσυνθέσει,εξωτερικώς δε εν απομονώσει και καταφρονήσει.Κύκλω ημών ανυποληψία και χλευασμός,εν μέσω ημών ακυβερνησία και αναρχία.
Δια τούτο αναλαμβάνοντες  κατά καθήκον αλλά και μετ’ενθουσιασμού …κάμνομεν έκκλησιν προς το πανελλήνιον ζητούντες να συνδράμη ημάς εις το έργον όπερ αναλαμβάνομεν..
Αφ’ου το κράτος προέδωκε τα καθηκοντά του,υπολείπεται εις το έθνος να επιχειρήση,όπως επιτύχη το έργον όπερ επεβάλλετο εις το κράτος…
Επικαλλούμεθα την συνδρομήν πάσης εθνικής δυνάμεως,η οποία συναισθάνεται ότι περαιτέρω ανοχή των καταστροφών και ταπεινώσεων που προεκάλεσε η εφαρμοσθείσα πολιτική θα ισοδυναμή με θάνατον εθνικόν.Και ορμώμεν εις τον αγώνα τούτον με την πλήρην πεποίθησιν ότι το έθνος καλούμενον εν απουσία του κράτους εις εθνικόν συναγερμόν,θα επιτελέση και πάλιν το θαύμα του,εκείνο το οποίον είναι αναγκαίον όπως επαναφερθή το έθνος εις την τροχιάν από της οποίας εξέκλινεν από ενός και ημίσεως έτους.

                                                                         Ελευθέριος Βενιζέλος
                                                          Παύλος Κουντουριώτης

-Η προκήρυξις εδημοσιεύθη στο υπ’αριθμόν 1 φύλλον της
΄΄εφημερίδος της προσωρινής κυβερνήσεως΄΄
Που εκδόθηκε στα Χανιά τω 1916
-Το παρόν αποτελεί απόσπασμα από το άρθρο μου ΄΄Κυβέρνησις Εθνικής Αμύνης΄΄
που εδημοσιεύθη την Τρίτη 10 Αυγούστου 2010 στην εφημερίδα ΄΄Ελεύθερο
DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him