Ν.Ε Γλῶσσα: Ἡ τελευταία ἐπανάληψη (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2014)
ἐπιμελεία τοῦ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡ. ΚΑΤΣΟΥΛΗ
-πτυχιούχου κλασσικῆς φιλολογίας
πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
-μεταπτυχιακοῦ ἐφηρμοσμένης παιδαγωγικῆς
πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
Η τελευταία επανάληψις εις την Ν.Ε Γλώσσα / Έκθεσιν δέον να επισυγκεντρωθή εις τα εξής κατωτέρω:1.    Αρχή να γίνη από το ενδεικτικό λεξιλόγιον της σελίδος 11. Όπως αναγράφεται κι εκεί δεν είναι αι λέξεις προς αποστήθισιν αλλά έναυσμα δια να βάλλη τον νούν εις εγρήγορσιν και προβληματισμόν. Σημασίαν αποδίδομε πλέον εις τας συνωνύμους λέξεις. Προσοχή εις έν λάθος που κάνουν πολλοί εις τας εξετάσεις. Ένα ουσιαστικό έχει συνώνυμο με ένα ουσιαστικό, ένα επίθετο με ένα επίθετο και ένα ρήμα με ένα ρήμα. Το ίδιο και στα αντώνυμα. Δεν θέτομε συνώνυμον φερ’ ειπείν ενός ουσιαστικού έν επίθετον ή ενός επιθέτου έν ουσιαστικόν. Ένα δε τέχνασμα είναι όσον αφορά τις σύνθετες λέξεις το εξής. Αν θέλωμεν συνώνυμον τότε αλλάζομεν το β’ συνθετικόν. Αν θέλωμεν αντώνυμον τότε αλλάζομε το α’ συνθετικόν. – π.χ εις την λέξιν «δια-λέγω» συνώνυμον ήθελεν είναι το «εκ-λέγω» ή το «επί-λέγω». Εις την λέξιν «αν-έρχομαι» όμως αντώνυμον θέτομε το «κατ-έρχομαι», εις την λέξιν «γλυκύ-φωνος» το «τραχύ-φωνος» κτλ. Βέβαια αυτά είναι τεχνάσματα που δεν ευρίσκουν εφαρμογές εις άπαντα. Αλλά καλόν είναι να υπάρχη εις τον νού μας.  Περισσότερο λεξιλόγιο εκτός αυτού της σελίδος 11 θα βρήτε και εις τας κατωτέρω αναρτήσεις
       

2.    Διερχόμεθα εις την θεωρίαν. Στην σελ. 21 θα βρήτε την θεωρίαν του Δοκιμίου. Δέον να γνωρίζομε τα εξής:
·        Τα γενικά χαρακτηριστικά του δοκιμίου
·        Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του αποδεικτικού δοκιμίου
·        Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του στοχαστικού δοκιμίου
·        Την διάκρισιν του δοκιμίου από άλλα επιστημονικά είδη
·        Την διάκρισιν του δοκιμίου από άλλα δημοσιογραφικά είδη
Περισσότερα θα βρήτε και στις αναρτήσεις:3.    Στην σελίδα 25 θα βρήτε τους τρόπους αναπτύξεως της παραγράφου. Πολλοί κάνουν το λάθος όταν τους θέτουν την άσκησιν να βρούν το είδος ανάπτυξης μιας παραγράφου με το να απαντούν συντόμως σε μια ή δύο περιόδους το πολύ, λέγοντας είναι παράγραφος… τάδε. Δεν αρκεί. Δέον να απαντάμε σε μια παράγραφο αποδεικνύοντας τα λεγόμενά μας. Π.χ είναι παράγραφος σύγκρισης αντίθεσης. Αι συγκρινόμεναι έννοιαι είναι…. Αι λέξεις, φράσεις που δηλώνουν την σύγκρισιν αντίθεσιν είναι…. Η δόμησις της αντιθέσεως είναι κάθετος ή οριζόντια κτλ κτλ.. Διαβάστε τα απαιτούμενα εις κάθε είδος.
Περισσότερα:4.    Προκειμένου για την θεωρία δέον να κατέχωμε και τα περί αξιολογήσεως του επιχειρήματος, ήτοι να ξέρωμε αν έν επιχείρημα και πότε είναι έγκυρον ή μη, αληθές ή μη και άρα ορθόν ή μη. Δια τούτο αρκετά είναι όσα λέγονται στην εξής ανάρτησιν:
Εκεί στο μέρος της θεωρίας αναγράφονται ταύτα, και όσα είπαμε παραπάνω και για το δοκίμιο και παραγράφους.5.    Για την περίληψιν διαβάστε το εξής:6.    Απομένει η έκθεση. Στην σελίδα 6 διαβάστε πολύ καλά πως επιχειρηματολογώ στην έκθεση. Αφού το διαβάσετε καλά ίνα μπείτε εις το πνεύμα διαβάσατε κατόπιν και τα εξής:
Μεταβήτε και στην σελίδα «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ» και δείτε τα θέματα του 2012, 2013 και των επαναληπτικών ακόμα εκεί όπου απαντούσα στα θέματα για να έχετε παραδείγματα και να μπήτε στο σκεπτικό.
Δείτε και τα απλά:7.    Απομένει η φετινή θεματολογία. Το τι αναμένω το έχω γράψει στην ανάρτηση: SOS ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2014) - ΠΟΙΑ ΘΕΜΑΤOΛΟΓΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΘΑΝΗ
Διαβάστε ωστόσο όσα αναγράφονται ενθάδε παρακάτω στις σελίδες 1-6 και 16-21 πολύ καλά. Το πρώτο κείμενο είναι τόσο γενικό που αν και μιλά δια την αιτία που χάσαμε την ανθρωπιά μας – το πρόβλημα των μηχανών – αυτό δύναται να μπή σε όλα τα κοινωνικά προβλήματα ως αιτία. Με άλλα λόγια παρουσιάζει την βασική αιτία – ίσως και την μοναδική – για όλα τα προβλήματα. Στο β κείμενο επιμένω στην «κακή» τεχνολογία, και παραθέτω στο τέλος θετικά, αρνητικά αυτής και άλλα αξιομνημόνευτα. Ωστόσο μεταβήτε και στις κατωτέρω αναρτήσεις και επισημάνατε εσείς αυτά που νομίζετε:8.    Αφού τέλος ρίξετε μια ματιά και στα περί «πλαισίου αναφοράς» (Τό πλαίσιον ἀναφορᾶς τῆς ἐκθέσεως) (Τό ἐπικοινωνιακόν πλαίσιον τῆς ἐκθέσεως καί πάλι)
Διαβάστε πλέον ατομικές αναρτήσεις μέχρι όπου σας πάρει με κριτήρια αξιολόγησεις ή θεματικές ιδιαιτέρως… π.χ
Σε αυτά και άλλα τόσα μην λησμονήσητε ως τελευταίο να δήτε απ’ τις σελίδες του FORUM τα περυσινά sos της εκθέσεως
και να επισκεφθήτε τις εκεί υποδεικνυόμενες αναρτήσεις


Καλή σας επιτυχία…
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣ


 
DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him