Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΤΗΣ ΒΙΚΥΣ ΣΙΑΜΑΝΤΑ
 
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣ
 
 
 
Ο εγγραμματισμός αποτελεί μια κοινωνική δραστηριότητα και μπορεί να περιγραφεί μέσα από εγγράμματες πρακτικές και γεγονότα, που αναπτύσσονται μέσα σε κοινωνικά πλαίσια. Τα τελευταία αποτελούν τη βάση για την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο αναπαρίσταται ο κόσμος, καθιστώντας έτσι τη διαδικασία του εγγραμματισμού σημαίνουσα για αυτή.
Οι εγγράμματες πρακτικές είναι το αποτέλεσμα των πολιτισμικών τρόπων αξιοποίησης  του εγγραμματισμού  από τον οποίο οι άνθρωποι εξάγουν ένα εγγράμματο γεγονός. Το εγγράμματο γεγονός με τη σειρά του αποτελεί τις σταθερές επιμέρους δραστηριότητες του εγγραμματισμού. Για παράδειγμα, όταν δυο άνθρωποι διαβάζουν μια εφημερίδα και θέλουν να γράψουν μια επιστολή προς έναν από τους αρθρογράφους αυτής. Η επιστολή λαμβάνει το ρόλο του εγγράμματου γεγονότος. Όταν οι δυο τους συζητούν για τα επιμέρους ζητήματα, όπως για παράδειγμα τι θα κάνει ο κάθε ένας τους γράφοντας και διαβάζοντας τότε συμμετέχουν σε μια εγγράμματη πρακτική.
Οι άνθρωποι γενικά είναι κοινωνικά υποκείμενα, γεγονός το οποίο έχει ως  αποτέλεσμα την ανάπτυξη αλληλεπίδρασης ανάμεσα σε αυτούς και τις διάφορες μορφές έκφρασης που εξαρτώνται από αυτά. Η κοινωνική διάσταση του λόγου με τη σειρά του επεκτείνεται και στην διάκριση προφορικού και γραπτού λόγου.
Ο προφορικός και ο γραπτός λόγος εκδηλώνονται σε διαφορετικούς κοινωνικούς χώρους. Δεν διαφέρουν μόνο ως γραμματικό φαινόμενο  ή ως κείμενο αλλά και κοινωνικά.
Ο προφορικός λόγος αποτελεί ηχητικό και ακουστικό γεγονός. Είναι συνεχόμενος  και συνυπάρχει με μια πληθώρα μη λεκτικών, αλλά και παραγλωσσικών χαρακτηριστικών της επικοινωνίας, όπως για παράδειγμα λάθη, παύσεις, δισταγμοί, ποιότητα φωνής και κινητικά χαρακτηριστικά. Η κατανόηση και η απομνημόνευση πρέπει να γίνει άμεσα και υπάρχει η δυνατότητα διακοπής, ανατροφοδότησης, επεξήγησης σε ένα πλαίσιο ομιλητή και ακροατή.
Ο γραπτός λόγος αποτελεί γραπτό γεγονός. Υπάρχει οπτικά και χαρακτηρίζεται από την μονιμότητά του. Προσφέρεται για ανάλυση και γενίκευση. Ωστόσο, υστερεί από τον προφορικό στο γεγονός της έλλειψης ανατροφοδότησης και επεξήγησης.
Σε επίπεδο προφορικού λόγου οι εγγράμματοι χαρακτηρίζονται από το ότι προσαρμόζουν το πως μιλούν ανάλογα με τον χώρο που βρίσκονται. Έχουν αυτοπεποίθηση στις κοινωνικές πρακτικές. Ο γραπτός λόγος συνδέεται με την ικανότητα κατανόησης του νοήματος των λέξεων, αντίδρασης στα νοήματα και παραγωγής κειμένου.
Στο πλαίσιο της σχολικής τάξης, έτσι, και μέχρι τα παιδιά να αποκωδικοποιήσουν το γραπτό κώδικα, αυτός που μεσολαβεί ανάμεσα στα δύο παραπάνω είδη λόγου είναι ο εκπαιδευτικός, η συμβολή του οποίου είναι καθοριστική στη διαδικασία διάκρισης των ειδών.
 
 
DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Vicky Siamanta - She graduated from the Training and Education Department of Early Childhood Education of the National University of Athens with a degree EXCELLENT while she is also an undergraduate at the Graduate Program "Special Education" of the same department... She is writing for Φιλόλογος Ερμής since the August of 2016. Read More