Το θέμα τῆς ἐκθέσεως (ΟΕΦΕ 2013)
επιμελεία τοῦ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡ. ΚΑΤΣΟΥΛΗ
-πτυχιούχου κλασσικῆς φιλολογίας
πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

ΘΕΜΑ:

Σε μια ημερίδα με τίτλον "Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ" υποβάλατε μίαν εισήγηση σας και εκθέσατε φαινόμενα  που κακοποιούν τη δημοκρατία σήμερα και προτείνατα τρόπους μετά των οποίων οι νέοι μέσα από την εκπαίδευση μπορούν να μάθουν να είναι σωστοί δημοκρατικοί πολίτες !


***Παρατηρούμε πρωτίστως ότι το πλαίσιον αναφοράς, ένθα θα κινηθώμε είναι μια ημερις και ημείς είμεθα εισηγηταί. Το τι μας ζητείται είναι εμφανές. Δύο πράγματα μας ζητούνται:

1.     Να δείξωμε πώς πάσχει η δημοκρατία σήμερα και
2.     Να υποδείξωμε λύσεις συγκεκριμένας. Ήτοι πως το σχολείο θα συμβάλη στην καλλιέργεια δημοκρατικου φρονήματος.

Άρα έχομε να κάνωμε με δύο Ζητούμενα. Όμως ουδέν θέμα υπάρχει άνευ δεδομένου μόνον με ζητούμενα, ως έλεγεν ο δάσκαλος Γιαβρής. Το δεδομένο μας είναι λοιπόν το εξής:

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ / ΣΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟΝ ΕΛΛΑΔΑ

Δύο όρους αντικρίζομε εις τούτο. Τους όρους ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ και ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΕΛΛΑΣ.
Δεν δύναται να κατασκευάσωμε έκθεσιν απαντώντας απευθείας εις τα ζητούμενα δίχως πρωτίστως να έχωμε μιλήσει και ανπτύξει τους όρους του δεδομένου μας. Αν δε κοιτάξομε το δεδομένον καλώς θα παρατηρήσωμε ότι τούτοι οι δύο όροι συμπλέκονται μεταξύ των με σχέσιν αιτίου – αιτιατού, δηλαδή η έλλειψις δημοκρατίας μας οδηγεί εις μίαν πάσχουσα σύγχρονον Ελλάδα.
Στην έκθεσή μας, ενθάδε εισήγησή μας στην ουσία:

Αναπτύσσουμε τους δύο όρους, αναγράφομε αίτια, λέμε για συνεπείας και προτείνουμε λύσεις. Αν πάλι κοιτάξωμε καλά το πρώτο ζητούμενο είναι ζητούμενον αιτιών – γιατί πάσχει η δημοκρατία- ενώ το δεύτερον εξειδικευμένων λύσεων. Άρα μας μένουν αι συνέπειαι, που όμως ως ήδη είπομεν η πάσχουσα δημοκρατία θα έχει ως αιτιατό την πάσχουσα Ελλάδα, τουτέστιν τας συνεπείας μας.
Οργανώνομε την δομή ούτως:

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΑΙΤΙΑ (διατί νοσεί η δημοκρατία)
ΣΥΝΕΠΕΙΑΙ (τι επιφέρει αύτη η νόσος εις την Ελλάδα συγκεκριμένως)
ΛΥΣΕΙΣ (συμβολή του σχολείου)
ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Στους μαθητάς μου προτρέπω και καθοδηγώ ώστε να γράφουν ένα μικρό δοκίμιο των 6 παραγράφων, προκειμένου να πιάσουν τον στόχον των 600 λέξεων (περί των 100 λέξεων εκάστη; Αναλόγως τας ανάγκας της κάθε μίας). Ανωτέρω από την δομή βλέπομε ήδη τις 5 από τις 6. Άρα δέον να γράψομε άλλην μία και αυτή θα δοθή πιθανώς εις ότι μας ζητείται. Τουτέστι ή 1 επιπλέον παράγραφον εις τα αίτια ή μία εις τις λύσεις. Εις τα αίτια είναι το καλύτερον. Άρα η νέα μας δομή θα είναι

1.     ΠΡΟΛΟΓΟΣ
2.     ΑΙΤΙΑ
3.     ΑΙΤΙΑ
4.     ΣΥΝΕΠΕΙΑΙ
5.     ΛΥΣΕΙΣ
6.     ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Απομένει να γράψωμε αυτήν με παραγωγικόν τρόπον και με την δομήν του επιχειρήματος. Κάτι όμως που δεν είναι του παρόντος. Υλικό για την δημοκρατία σας δίδω κατωτέρω και μάλιστα άφθονον.ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ by ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣ


DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him or email him