ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ (ΣΥΝ.Ε.ΦΙΛ)
  • Τί δεν είναι ο ΣΥΝ.Ε.ΦΙΛ

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ (εφεξής ΣΥΝ.Ε.ΦΙΛ) αποτελεί μίαν άτυπη Ένωση Προσώπων και δεν αποτελεί σωματείο ήτοι δεν αποτελεί ένωση προσώπων που επιδιώκει σκοπό μη κερδοσκοπικό, έχει εγγραφεί σε ειδικό δημόσιο βιβλίο που τηρείται στο Πρωτοδικείο της έδρας του και συστάθηκε αποτελούμενο από είκοσι τουλάχιστον πρόσωπα – άρθρο 78 ΑΚ, αλλά ούτε και αστική (άρθρα 741, 784 ΑΚ) ή εμπορική εταιρία (42-44 ΕμπΝ). Οι ενώσεις προσώπων που δεν αποτελούν σωματεία καλύπτονται ευθέως από το άρθρο 12 § § 1 και 3 του Συντάγματος και διέπονται από το άρθρο 107 ΑΚ.


Στο άρθρο 12 του Συντάγματος κατοχυρώνεται το δικαίωμα ενώσεως ως ένα ατομικό δικαίωμα αλλά και μια θεσμική εγγύηση. Αναγνωρίζει δηλαδή ο συντακτικός νομοθέτης το δικαίωμα των ανθρώπων να δρουν όχι μόνο ατομικά αλλά και συλλογικά με συστηματικούς και διαρκείς δεσμούς. Ένωση προσώπων με την ευρύτερη έννοια του όρου, προστατευόμενη από το άρθρο 12 του Συντάγματος είναι κάθε τυπική(σωματείο) ή άτυπη μη πρόσκαιρη ένωση η οποία επιδιώκει σκοπό μη κερδοσκοπικό. Ο νόμος με τις διατάξεις του άρθρου 107 του Α.Κ ρυθμίζει τα των ενώσεων προσώπων πού δεν αποτελούν σωματεία, η ύπαρξη των οποίων προβλέπεται από τη διάταξη του αρθ. 12 § 3 του Συντάγματος και η οποία (πρόβλεψη) προκαλεί και την ανάγκη ρυθμίσεως των εννόμων σχέσεων που η, παραδεκτή κατά το Σύνταγμα, ύπαρξη και δράση τους προκαλεί. Και ναι μεν η διάταξη του άρθρου 107 ΑΚ ορίζει και μάλιστα αδιαστίκτως ότι επί ενώσεως προσώπων εφαρμόζονται οι διατάξεις περί των εταιρειών, εφόσον δεν ορίζεται κάτι άλλο, αλλά βάσει των ανωτέρω παραδοχών η ένωση προσώπων ρυθμίζεται βάσει των διατάξεων περί σωματείων, περί εταιρειών και των σχετικών συμφωνιών των μερών, ως εκ της φύσεως της ενώσεως προσώπων ως ενός μορφώματος μεταξύ σωματείου και εταιρείας.


  • Τί είναι ο ΣΥΝ.Ε.ΦΙΛ

Ο ΣΥΝ.Ε.ΦΙΛ είναι ένωση που στερείται νομική προσωπικότητα, - για τη σύσταση της ενώσεως δεν απαιτούνται ήτοι οι αναγκαίες διατυπώσεις συστάσεως σωματείου (συστατική πράξη, και δικαστική απόφαση), αλλά αρκεί η συμφωνία των ιδρυτών στην οποίο περιέχονται οι κανόνες οργανώσεως (όργανα της ενώσεως και καταστατικό λειτουργίας της), και η ιδιότητα του μέλους, από την οποία πηγάζουν δικαιώματα και υποχρεώσεις, και η οποία αποκτάται είτε από την αρχή κατά τη σύσταση είτε με μεταγενέστερη προσχώρηση κατά τους όρους του αναγκαίως εν τοις πράγμασι συμφωνηθέντος καταστατικού - απαρτίζεται από πλείονα του ενός πρόσωπα, δεν είναι ευκαιριακή, επιδιώκει ορισμένο σκοπό που εμφανίζεται στο καταστατικό του, - έχει ως θεμέλιο δηλαδή τη σχετική συμφωνία των ιδρυτικών μελών (περί την ίδρυση και τη λειτουργία της, περί την επωνυμία, περί την συγκρότηση της διοικήσεως αλλά και περί την πειθαρχική διαδικασία) αλλά και τις "οιονεί προσχωρήσεις" των επιγενομένων τοιούτων - έχει σωματειακή οργάνωση, εμφανίζεται στις (υπό ευρεία έννοια) συναλλαγές ως ενότητα και κατά την δομή της ή υπόσταση της  διατηρείται ανεξάρτητη από τις μεταβολές των προσώπων - μελών της.

Η διοίκηση του ΣΥΝ.Ε.ΦΙΛ ασκείται σύμφωνα με το καταστατικό από διαχειριστές - (ΑΚ 748) οπότε τα μέλη αποκλείονται από τη διοίκηση (ΑΚ 749). Οι διαχειριστές δεν εκφράζουν τη βούληση της ένωσης αφού αυτή δεν έχει νομική προσωπικότητα αλλά τη βούληση των μελών της. Ο ΣΥΝ.Ε.ΦΙΛ δεν έχει δική του περιουσία. Ο ΣΥΝ.Ε.ΦΙΛ δεν έχει νομική προσωπικότητα δηλαδή δεν μπορεί να είναι υποκείμενο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων. Παρόλα αυτά έχει ικανότητα να είναι διάδικος (ΚΠολΔ 62 παρ. 2) και ικανότητα δικαστικής παράστασης (ΚΠολΔ 64 παρ. 3) διότι με βάση την διάταξη του εδαφίου β’ του άρθρου 62 ΚΠολΔ, όποια δικονομική μεταχείριση κρατεί ως προς τις ενώσεις προσώπων που έχουν νομική προσωπικότητα ως προς την ιδιότητα τους ως διαδίκων, η ίδια μεταχείριση κρατεί και ως προς τις αντίστοιχες ενώσεις που δεν έχουν νομική προσωπικότητα. 

  •  ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΝ.Ε.ΦΙΛ