Ο Ο.Α.Ε.Δ ΚΟΥΡΕΛΙΑΖΕΙ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ;ΝΙΚΟΥ ΚΑΤΣΟΥΛΗ
μέλους της Ενώσεως Συντακτών ΔιαδικτύουΤο Σύνταγμα της Ελλάδας είναι ο θεμελιώδης νόμος επάνω στον οποίο βασίζεται η διαμόρφωση ολόκληρης της νομοθεσίας της Ελλάδας όσον αφορά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του πολίτη, την οργάνωση και βασικούς κανόνες λειτουργίας του ελληνικού κράτους και των θεσμών. Το Σύνταγμα είναι ο Υπέρτατος Θεμελιώδης Νόμος του Κράτους, της Ελληνικής Πολιτείας και σε συμφωνία πάντα με το Ελληνικό Σύνταγμα πρέπει να ψηφίζονται όλοι οι νόμοι.
Το Σύνταγμα της Ελλάδος

MEPOΣ ΠPΩTO - Bασικές διατάξεις

TMHMA A΄ - Mορφή του πολιτεύματος

TMHMA Β΄ - Σχέσεις Eκκλησίας και Πολιτείας
MEPOΣ ΔEYTEPO - Aτομικά και κοινωνικά δικαιώματα
MEPOΣ TPITO - Oργάνωση και λειτουργίες της Πολιτείας

TMHMA A΄ - Σύνταξη της Πολιτείας

TMHMA B΄ - Πρόεδρος της Δημοκρατίας

KEΦAΛAIO ΠPΩTO - Aνάδειξη του Προέδρου

KEΦAΛAIO ΔEYTEPO - Eξουσίες και ευθύνη από τις πράξεις του Προέδρου

KEΦAΛAIO TPITO - Eιδικές ευθύνες του Προέδρου της Δημοκρατίας

TMHMA Γ΄ - Bουλή

KEΦAΛAIO ΠPΩTO - Aνάδειξη και συγκρότηση της Bουλής

KEΦAΛAIO ΔEYTEPO - Kωλύματα και ασυμβίβαστα των βουλευτών

KEΦAΛAIO TPITO - Kαθήκοντα και δικαιώματα των βουλευτών

KEΦAΛAIO TETAPTO - Oργάνωση και λειτουργία της Bουλής

KEΦAΛAIO ΠEMΠTO - Nομοθετική λειτουργία της Bουλής

KEΦAΛAIO EKTO - Φορολογία και δημοσιονομική διαχείριση

TMHMA Δ΄ - Kυβέρνηση

KEΦAΛAIO ΠPΩTO - Συγκρότηση και αποστολή της Kυβέρνησης

KEΦAΛAIO ΔEYTEPO - Σχέσεις Bουλής και Kυβέρνησης

TMHMA E΄ - Δικαστική Eξουσία

KEΦAΛAIO ΠPΩTO - Δικαστικοί λειτουργοί και υπάλληλοι

KEΦAΛAIO ΔEYTEPO - Oργάνωση και δικαιοδοσία των δικαστηρίων

TMHMA ΣT΄ - Διοίκηση

KEΦAΛAIO ΠPΩTO - Oργάνωση της διοίκησης

KEΦAΛAIO ΔEYTEPO - Yπηρεσιακή κατάσταση των οργάνων της διοίκησης

KEΦAΛAIO TPITO - Kαθεστώς του Aγίου Όρους
MEPOΣ TETAPTO - Eιδικές τελικές και μεταβατικές διατάξεις

TMHMA A΄ - Eιδικές διατάξεις

TMHMA B΄ - Aναθεώρηση του Συντάγματος

TMHMA Γ΄ - Mεταβατικές διατάξεις

TMHMA Δ΄ - Aκροτελεύτια διάταξηΑς δούμε τώρα τί αναφέρει το άρθρο 10 του ανωτάτου καταστατικού χάρτου της Ελληνικής Δημοκρατίας.
Άρθρο 10

1. Καθένας ή πολλοί μαζί έχουν το δικαίωμα, τηρώντας τους νόμους του Κράτους, να αναφέρονται εγγράφως στις αρχές, οι οποίες είναι υποχρεωμένες να ενεργούν σύντομα κατά τις κείμενες διατάξεις και να απαντούν αιτιολογημένα σε εκείνον, που υπέβαλε την αναφορά, σύμφωνα με το νόμο.

...

3. Η αρμόδια υπηρεσία ή αρχή υποχρεούται να απαντά στα αιτήματα για παροχή πληροφοριών και χορήγηση εγγράφων, ιδίως πιστοποιητικών, δικαιολογητικών και βεβαιώσεων μέσα σε ορισμένη προθεσμία, όχι μεγαλύτερη των 60 ημερών, όπως νόμος ορίζει. Σε περίπτωση παρόδου άπρακτης της προθεσμίας αυτής ή παράνομης άρνησης, πέραν των άλλων τυχόν κυρώσεων και έννομων συνεπειών, καταβάλλεται και ειδική χρηματική ικανοποίηση στον αιτούντα, όπως νόμος ορίζει.

Παρατίθεται ΤΏΡΑ απόσπασμα της υπ.αρ. 20239/2017 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών δημοσιευμένη στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών του ΔΣΑ.
Επειδή, στο άρθρο 4 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, που κυρώθηκε με τον ν.2690/1999 (ΦΕΚ Α΄ 45), όπως οι παρ. 1 και 2 αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 6 παρ. 1 του ν. 3242/2004 (ΦΕΚ Α΄ 102), η παρ. 3 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 11 παρ. 3 του ν.3230/2004 (ΦΕΚ Α΄ 44), οι δε παρ. 5 και 6 προστέθηκαν με το άρθρο 6 παρ. 2 του ν. 3242/2004, ορίζονται τα εξής:

«Διεκπεραίωση υποθέσεων 

α. Οι δημόσιες υπηρεσίες, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, όταν υποβάλλονται αιτήσεις, οφείλουν να διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις των ενδιαφερομένωνκαι να αποφαίνονται για τα αιτήματά τους μέσα σε προθεσμία πενήντα (50) ημερών, εφόσον από ειδικές διατάξεις δεν προβλέπονται μικρότερες προθεσμίες. Η προθεσμία αρχίζει από την κατάθεση της αίτησης στην αρμόδια υπηρεσία και την υποβολή ή συγκέντρωση του συνόλου των απαιτούμενων δικαιολογητικών, πιστοποιητικών ή στοιχείων. Αν η αίτηση υποβληθεί σε αναρμόδια υπηρεσία, η υπηρεσία αυτή οφείλει, μέσα σε τρεις (3) ημέρες, να τη διαβιβάσει στην αρμόδια και να γνωστοποιήσει τούτο στον ενδιαφερόμενο. Στην περίπτωση αυτή η προθεσμία αρχίζει από τότε που περιήλθε η αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία …

β. … Εάν κάποια υπόθεση δεν μπορεί να διεκπεραιωθεί λόγω αντικειμενικής αδυναμίας, ειδικά αιτιολογημένης, η αρμόδια υπηρεσία οφείλει … να γνωστοποιήσει εγγράφως στον αιτούντα: (α) τους λόγους της καθυστέρησης, (β) τον υπάλληλο που έχει αναλάβει την υπόθεση … και (γ) κάθε άλλη χρήσιμη πληροφορία.

Οι υπηρεσίες απαλλάσσονται από τις κατά την παράγραφο 1 υποχρεώσεις αν το αίτημα είναι εμφανώς παράλογο, αόριστο, ακατάληπτο ή επαναλαμβάνεται κατά τρόπο καταχρηστικό.

Από τις ανωτέρω διατάξεις συνάγεται ότι ο νομοθέτης έχει θεσπίσει κανόνες διαδικασίας που αποβλέπουν προεχόντως στη λειτουργική αποτελεσματικότητα της Διοικήσεως και στην ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων προς τον πολίτη υπηρεσιών, ειδικότερα δε στη δραστηριοποίηση των διοικητικών υπηρεσιών για την ταχεία και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πολιτών (ΣτΕ 3004/2010 Ολομ).

Εξάλλου, οι διατάξεις αυτές, ερμηνευόμενες ενόψει της διατάξεως του άρθρου 10 παρ. 3 του Συντάγματος, που καθιερώνει υποχρέωση της Διοικήσεως να απαντά στα αιτήματα για παροχή πληροφοριών και χορήγηση εγγράφων, έχουν την έννοια ότι ως ενδιαφερόμενος νοείται όχι μόνον αυτός που θεμελιώνει συγκεκριμένο έννομο συμφέρον, αλλά και οποιοσδήποτε μπορεί, ως εκ της ιδιότητάς του, να επικαλεσθεί το ενδιαφέρον του για την υποβολή αιτήματος κατά το άρθρο 4 του ν.2690/1999 ή για γνώση του περιεχομένου συγκεκριμένων διοικητικών εγγράφων κατά το άρθρο 5 του ιδίου Κώδικα (πρβλ. ΣτΕ 94/2013 Ολομ).

Επειδή, τέλος, στο άρθρο 105 του Εισαγωγικού Νόμου του Αστικού Κώδικα διαλαμβάνεται ότι: «Για παράνομες πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων του δημοσίου κατά την άσκηση της δημόσιας εξουσίας που τους έχει ανατεθεί, το δημόσιο ενέχεται σε αποζημίωση, εκτός αν η πράξη ή η παράλειψη έγινε κατά παράβαση διάταξης που υπάρχει για χάρη του γενικού συμφέροντος…..».

Από τις διατάξεις αυτές συνάγεται ότι σε περίπτωση παράνομης πράξης ή παράλειψης ή υλικής ενέργειας οργάνων του Δημοσίου κατά την ενάσκηση της εξουσίας που τους έχει ανατεθεί, το δικαστήριο, ανεξάρτητα από την αποζημίωση για περιουσιακή ζημία, μπορεί να επιδικάσει στον ζημιωθέντα, ύστερα από αίτησή του, εύλογη, κατά την κρίση του, χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης (βλ. ΣτΕ 1756/2014, 122/2011, 1249, 1229/2010, 2536/2008, 2559/2007 7μ.), αφού εκτιμήσει τα πραγματικά περιστατικά που θέτουν υπόψη του οι διάδικοι (βαθμό πταίσματος του υπόχρεου, είδος προσβολής, περιουσιακή και κοινωνική κατάσταση των μερών κ.λπ.), και με βάση τους κανόνες της κοινής πείρας και λογικής (ΣτΕ 1771/2012, 3586/2011, 473/2011)…»


Ας δούμε τώρα μια περίπτωση παραβιάσεως του Συνταγματος και όλων των νόμων που απορρέουν εξ αυτού. Το ίδιο το δημόσιο για παράδειγμα, η ίδια η κρατική μηχανή δύναται να παραβιάζει το Σύνταγμα; Οι δημόσιοι υπάλληλοι ίσως, διότι το δημόσιο δεν είναι μια Αόρατος Αρχή αλλά αποτελείται από άτομα που έδωσαν όρκο πίστης στο Σύνταγμα και τους νόμους μπορούν να γράφουν στα παλαιοτέρα των υποδημάτων τους το Συνταγμα; Θα εκπλαγείτε, αλλά η απάντηση είναι ΝΑΙ. Πρώτοι οι της κρατικής μηχανής καταπατούν το Σύνταγμα. Θα έτριζαν τα κόκκαλα των ζητούντων Συνταγμα εκείνη την νύχτα από τον Όθωνα. Τα ερωτήματα πολλά. Αλλά το κυριότερο είναι το εξής. Ποιός θα μας σώσει από τους επιόρκους, από εκείνους που δεν λογαριάζουν τον υπέρτατο νόμο της Δημοκρατίας παρά το θεωρούν κουρελόχαρτο; Μα φυσικά οι δικαστική εξουσία θα μου πείτε. Ναι. Δηλαδή κάθε φορά που βλέπουμε να μην απαντά η διοίκηση σε ένα έγγραφο, θα εκμισθώνουμε δικηγόρο σαν πολίτες αυτής της χώρας και θα τρέχουμε στα δικαστήρια. Μα εδώ δεν έχουμε να φάμε οι πιο πολλοί στα δικαστήρια θα τρέχουμε;;; Όχι... θα πει άλλος .... Θα στέλνουμε μια αναφορά στους ελεγκτικούς μηχανισμούς της διοικήσεως και αυτοί θα "καθαρίζουν" για εμάς. Αυτό πέρα από την υποψία για το ότι ουδείς ένοχος καταπατητής του Συντάγματος δεν θα βρεί την τιμωρία που του αξίζει, κατά το ρηθέν, ότι κόραξ κόρακος οφθαλμόν δεν βγάζει, - άντε να την πληρώσει κανένας φουκαράς μικρομεσαίος υπαλληλίσκος του δημοσίου ενώ οι διευθυντάδες δεν θα πάθουν τίποτα - στην ουσία, στην πράξη, αυτό δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα για τον πολίτη. Γιατί μέχρι να αναφέρει την κουρελοποίηση του συντάγματος σε ελεγκτικούς μηχανισμούς και μέχρι να πάρουν αυτοί μπροστά, όχι μόνον την ικανοποίηση του αιτήματός του δεν θα καταφέρει να λάβει, την απάντησή του από τον φορέα, το έγγραφό του, ή ό,τι άλλο χρήζει απαντήσεως αλλά ίσως έχει αποδημήσει εις Κύριον κιόλας.

Αλλά ας δούμε λέμε μιαν απλή παραβίαση, ένα παράδειγμα.

ΟΑΕΔ. Αυτός ο φίλος των φουκαράδων των ανέργων. Διαθέτει και ιστοσελίδα. Διαθέτει και Ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας και κατά τόπους ανά την Ελλάδα Γραφεία όπου μπορείς αν θέλεις να ζητήσεις ο,τιδήποτε αφορά εσένα και την πάλη σου με την ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ. Τέλος πάντων. Σου λέει στην φόρμα επικοινωνίας μαζί του ...

"Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται από ιδιώτες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων στις δημόσιες υπηρεσίες πρέπει, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 2672/1998 (ΦΕΚ 290/Α/28.12.1998), να περιέχουν το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία, τη διεύθυνση κατοικίας ή της έδρας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό τηλεφώνου του φυσικού ή νομικού προσώπου που αποστέλλει το μήνυμα. Τα στοιχεία σας δε θα χρησιμοποιηθούν για κανέναν άλλο σκοπό πέρα από την επικοινωνία μας."
ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΩΡΑ; Ας απαντήση η διοίκηση του προσφιλεστάτου αυτού οργανισμού ποιά είναι η απάντηση που έδωσε - σήμερα ήδη διάγουμε την 77η ημέρα μετά - την απάντηση λέω που έδωσε κατά τον νόμο στον γράφοντα σε ηλεκτονικό μήνημά του που εστάλη την ΣυνημμέναΠέμ, 15 Νοε 2018, 1:04 π.μ. στην διεύθυνση tynaxos@oaed.gr και που κατά την τηλεφωνική διαβεβαίωση της προϊσταμένης του κατά τόπους γραφείου του Οργανισμού στην Νάξο έχει διαβιβασθεί στα κεντρικά αυτού; ΆΑΑΑ... και επειδή τα ηλεκτρονικά μηνύματα ίσως υπόκεινται εις τον δαίμονα της τεχνολογίας και ίσως να μην το λάβατε... ας απαντήσει η διοίκηση του αγαπητού οργανισμού ποιάν απάντηση έδωσε στην αποστολή ΦΑΞ κατά την προηγούμενη μέρα ήτοι στις 14/11/18 και περί ώρας 12:05 στον γράφοντα για το ίδιο θέμα;;;;;; Μήπως κι αυτήν την έγγραφην αίτηση του γράφοντα δεν σας την διαβίβασε το κατά τόπους γραφείο σας; Τότε έχετε θέμα.

Λέτε να είναι ένα ατυχές συμβάν; Εξηγήστε μου τότε ΠΟΙΑΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ στείλατε σε άλλη έγγραφη ερώτηση, για άλλη υπόθεση του γράφοντα που κι αυτή εστάλη με ΦΑΞ κατά την Πέμπτη 11/10/18  - 112 μέρες μετά !!!!!!!!!!!!!! - στο κατά τόπους γραφείο του Οργανισμού σας και που κατά διαβεβαίωση τηλεφωνική και πάλι της προϊσταμένης αυτού σας το έχει δαβιβάσει.

Ξέρετε κάτι; Ο γράφων δεν επιθυμεί πλέον καμιάν απάντηση στις υποθέσεις του. Έχει καταλάβει. Απλά περιμένει να δώσετε εξηγήσεις στον ελληνικό λαό ΓΙΑΤΙ ΚΟΥΡΕΛΙΑΖΕΤΕ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Αυτό μόνον. Απαντήσατε σε αυτό και ξεχάστε εμένα. Γιατί γράφετε στα παλαιότερα των υποδημάτων σας, εσείς και άλλοι του δημοσίου σαν εσάς, τον ΥΠΕΡΤΑΤΟ ΝΟΜΟ της χώρας; Ποιοί είσθε κύριοι; Ποιοί είσθε;
 
ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ:
Άρθρο 120
ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ
...
2. Ο σεβασμός στο Σύνταγμα και τους νόμους που συμφωνούν με αυτό και η αφοσίωση στην Πατρίδα και τη Δημοκρατία αποτελούν θεμελιώδη υποχρέωση όλων των Ελλήνων.
...
4. Η τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων, που δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται με κάθε μέσο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει με τη βία.
 
DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. He has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him on Twitter, Facebook or email him