Ἑλληνική Γραμματολογία (ΜΕΡΟΣ Β')
υπό
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΙΣΤΡΙΩΤΟΥ

ΓΡΑΜΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΜΙΣΤΡΙΩΤΟΥ Β'Ἑλληνική Γραμματολογία (ΜΕΡΟΣ Α')
υπό
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΙΣΤΡΙΩΤΟΥ


ΓΡΑΜΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΜΙΣΤΡΙΩΤΟΥ Α'

Τελευταία ἐπανάληψις στά «Ἠθικά Νικομάχεια» τοῦ Ἀριστοτέλους

επιμελεία της
Χριστίνας Πετρά 
Τελευταία ἐπανάληψις στά «Ἠθικά Νικομάχεια» τοῦ Ἀριστοτέλους by ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2013 / ΛΑΤΙΝΙΚΑ (ΘΕΩΡ.Κ.) – ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ / ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ / ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ (ΜΕΡΟΣ Α’)ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
XXI XXVIII
επιμελεία τοῦ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡ. ΚΑΤΣΟΥΛΗ
-πτυχιούχου κλασσικῆς φιλολογίας
πανεπιστημίου Ἀθηνῶν


1.     ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΕΣ

·        Brenno duce: ιδιόμορφη αφαιρετική απόλυτη (21)
·        deletis legionibus: γνήσια αφαιρετική απόλυτος (21) cum Galli legiones delevissent*
·        quibus interemptis: γνήσια αφαιρετική απόλυτος (21) cum Camillus eos interemisset *
·        «quod illic aurum pensatum est» σε αφαιρετική απόλυτη μετοχή μας δίδει το εξής auro illic pensato (21)
·        occiso Scriboniano: γνήσια αφαιρετική απόλυτη.  Αναλύεται σε δευτερεύουσα χρονική πρόταση: α) cum Scribonianus occisus esset* (23)Ἡ στρατηγική τῆς ἀπάτης στόν Πλαῦτομελέτη του
Αποστόλου Δαβή
-φιλολόγου 

 Ο Τίτος Μάκκιος Πλαύτος θεωρείται σαν ο εξοχότερος μεταξύ άλλων, κωμικός ποιητής της αρχαίας Ρώμης. Γεννήθηκε στην Ομβρική και πέθανε στη Ρώμη, σε ηλικία 65 ετών. Έγραψε μεγάλο αριθμό από κωμωδίες, που, κατά την παράδοση, ανέρχονταν σε 130, πλην αρκετών από αυτές αμφισβητήθηκε μετά η γνησιότητα τους. Σήμερα διασώζονται μόνο 20 από τα παραπάνω έργα του, τα οποία και, κατά κανόνα, θεωρούνται ως απομιμήσεις παλαιότερων ελληνικών κωμωδιών. Πάντως, στην εποχή που έζησε, οι κωμωδίες του Πλαύτου έχαιραν σημαντικής δημοτικότητας κι εξακολούθησαν να παίζονται επί πολλούς αιώνες ύστερα απ` το θάνατό του.

*


_ΠΛΑΥΤΟΣ_ ''Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΣΤΟΝ ΠΛΑΥΤΟ'' by ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗΣἈπόσπαση ἐκπαιδευτικῶν στό ἐξωτερικό (2013-2014)
 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 2013-2014


Αρ.Πρωτ.Φ.821/819Π/58713/Ζ1/26-04-2013/ΥΠΑΙΘΠΑ
(Ανακοινοποίηση στο ορθό ως προς τις χώρες επιλογής των ΠΕ05-ΠΕ06)


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β
Emaıl: dipode2(at)minedu.gov.gr
Πληροφορίες 210-344.2292, 210-344.3836
210-344.2514, 210-344.2294, 210-344.2937
210-344.2302, 210-344.2025, 210-344.2071
210-344.3093
FAX: 210-344.2299


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014


Προκειμένου να γίνει επιλογή εκπαιδευτικών για απόσπαση σε εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτερικού από το σχολικό έτος 2013-2014, η παρούσα να κοινοποιηθεί με την ένδειξη του εξαιρετικώς επείγοντος στα σχολεία της περιοχής αρμοδιότητας των Συντονιστικών Γραφείων Εκπαίδευσης Εξωτερικού, των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να λάβουν γνώση της Πρόσκλησης, με ευθύνη των αποδεκτών σε συνεργασία με τους Διευθυντές σχολείων.
Την πρόσκληση συνοδεύει πίνακας στον οποίο περιλαμβάνονται οι χώρες απόσπασης και ο κλάδος του εκπαιδευτικού που έχει δυνατότητα απόσπασης σ’ αυτές.
Παρακαλούμε να ενημερώσετε τη ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε. για την παραλαβή της παρούσας μέσω e-mail.


1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ


1. Όσοι από τους δημόσιους εκπαιδευτικούς Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης επιθυμούν να αποσπαστούν σε εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτερικού από το σχολικό έτος 2013-2014 πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση που αναρτάται στον ιστότοπο http://dipode-aitisi.sch.gr . Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να αποστείλουν στη ΔΙΠΟΔΕ, στη διεύθυνση, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, σε φάκελο Α4:
α) Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης.
β) Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που επιβεβαιώνουν τα όσα δηλώθηκαν στην ηλεκτρονική αίτηση.
γ) Φύλλο μητρώου, το οποίο θα τους χορηγείται από τη Διεύθυνση στην οποία ανήκει ο ενδιαφερόμενος εκπ/κός.
Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές. Υποψήφιος ο οποίος υποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση αλλά δεν αποστέλλει στη ΔΙΠΟΔΕ την εκτυπωμένη μορφή της, υπογεγραμμένη καθώς και τα πλήρη, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία. Τυχόν διορθώσεις, τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις στοιχείων στην εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης δεν λαμβάνονται υπόψη.
2. Οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στο εξωτερικό, θα πρέπει επίσης να υποβάλουν στη ΔΙΠΟΔΕ, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέσα στην ίδια προθεσμία.


2. ΠΡΟΣΟΝΤΑ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ


1. Υποψήφιοι για απόσπαση στο εξωτερικό είναι δημόσιοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής οι οποίοι:
α) έχουν τριετή εκπαιδευτική (διδακτική) υπηρεσία σε σχολεία Π/θμιας ή Δ/θμιας Εκπαίδευσης μέχρι και τις 30/9/2013 από το ΦΕΚ διορισμού.
β) έχουν επαρκή γνώση της γλώσσας της χώρας στην οποία αποσπώνται ή μίας από τις γλώσσες αγγλική, γαλλική ή γερμανική, όταν αυτή δεν είναι η γλώσσα της χώρας απόσπασής τους. Τα αποδεικτικά γνώσης της ξένης γλώσσας που αποδεικνύουν την άριστη, την πολύ καλή και την καλή γνώση, είναι όσα προβλέπονται σύμφωνα με το άρθρο 28 του ΠΔ50/2001 (ΦΕΚ 39 τ.Α΄/5-3-2001) «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα» όπως τροποποιείται και ισχύει.
γ) έχουν άδεια του ιερατικού τους Προϊσταμένου στην Ελλάδα και του οικείου Μητροπολίτη στη χώρα υποδοχής, εφόσον πρόκειται για απόσπαση ιερέων-εκπαιδευτικών.
2. Η απόσπαση των εκπαιδευτικών με επιμίσθιο γίνεται για τρία (3) συνεχή σχολικά έτη. Δυνατότητα παράτασης χωρίς την καταβολή επιμισθίου υπάρχει, εφόσον διαπιστωθούν υπηρεσιακές ανάγκες και κριθεί η καταλληλότητα του εκπαιδευτικού, οπότε και θα κληθούν να υποβάλουν αίτηση μετά από εγκύκλιο της ΔΙΠΟΔΕ για παρατάσεις.
3. Η απόσπαση εκπαιδευτικών χωρίς επιμίσθιο μπορεί να γίνει μόνο για ένα (1) έτος και με δυνατότητα παράτασης, εφόσον διαπιστωθούν υπηρεσιακές ανάγκες και κριθεί η καταλληλότητα του εκπαιδευτικού, οπότε και θα κληθούν να υποβάλουν αίτηση μετά από εγκύκλιο της ΔΙΠΟΔΕ για παρατάσεις.
Ο χρόνος απόσπασης υπολογίζεται από την έναρξη του σχολικού έτους απόσπασης, εφόσον η ανάληψη υπηρεσίας γίνεται εντός του πρώτου τετραμήνου του σχολικού έτους απόσπασης. Όταν η απόσπαση και η ανάληψη υπηρεσίας γίνεται μετά το πρώτο τετράμηνο του σχολικού έτους απόσπασης (δηλαδή μετά τις 31 Δεκεμβρίου, και για χώρες στις οποίες το σχολικό έτος συμπίπτει με το ημερολογιακό μετά τις 30 Απριλίου) το έτος αυτό δεν προσμετράται στην απόσπαση του εκπαιδευτικού στο εξωτερικό.


3. ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ


1. Οι εκπαιδευτικοί που έχουν αποσπαστεί στο εξωτερικό για συνολικό χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) ετών με επιμίσθιο, δεν δικαιούνται υποβολής αίτησης με επιμίσθιο.
2. Οι εκπαιδευτικοί που έχουν αποσπαστεί στο εξωτερικό κατά το παρελθόν και η απόσπασή τους ανακλήθηκε ή διακόπηκε λόγω πλημμελούς εκτέλεσης των καθηκόντων τους ή ανεπάρκειας στην άσκηση αυτών ή αδυναμίας ανταπόκρισης στα ειδικά καθήκοντά τους.
3. Οι εκπαιδευτικοί που έχουν καταδικαστεί σε οποιαδήποτε ποινή για πράξεις ή παραλείψεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα ή έχουν τιμωρηθεί με οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή για την οποία δεν παρήλθε ο χρόνος παραγραφής, καθώς και οι εκπαιδευτικοί εις βάρος των οποίων εκκρεμεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ).
4. Οι εκπαιδευτικοί για τους οποίους έχει εκδοθεί υπουργική απόφαση ανάκλησης ή διακοπής της απόσπασής τους μετά από αίτησή τους για το σχολ. έτος 2012-2013.


4. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ


1. α) Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέχρι 14 Μαΐου 2013 και θα πρωτοκολλούνται αυτόματα.
β) Η εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να αποσταλούν στη ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε. μέσα στην ίδια προθεσμία.
2. Η ευθύνη της σωστής συμπλήρωσης της αίτησης είναι αποκλειστικά του υποψηφίου. Αλλαγές ή διορθώσεις στην αίτηση που έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά δεν είναι εφικτές.
3. Απορρίπτονται οι εκπρόθεσμες αιτήσεις ή οι αιτήσεις που υποβάλλονται απευθείας στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Εκπρόθεσμα δικαιολογητικά δε γίνονται δεκτά και συνεπάγονται την απόρριψη της αίτησης.
Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της και τη σφραγίδα αποστολής των δικαιολογητικών μέσω ταχυδρομείου.


5. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ 


1. Στην αίτηση δηλώνονται από τον εκπαιδευτικό οι χώρες κατά σειρά προτίμησης. Οι υποψήφιοι μπορούν να δηλώσουν μέχρι 4 προτιμήσεις. Αλλαγή στην αρχική δήλωση προτίμησης των χωρών δεν γίνεται δεκτή.
2. Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να αποσπαστούν στις σχολικές μονάδες των Η.Π.Α. και της Ο.Δ. Γερμανίας, θα πρέπει να συμπληρώσουν την περιοχή ανά Γραφείο Συντονιστή Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα βασικών γλωσσών χωρών απόσπασης. Διευκρινίζεται ότι η επιλογή κάθε Συντονιστικού Γραφείου για τις προαναφερθείσες χώρες λαμβάνεται ως ξεχωριστή προτίμηση.
3. Οι εκπαιδευτικοί του κλ. ΠΕ04, οφείλουν να διευκρινίζουν την ειδικότητά τους (φυσικοί, χημικοί, φυσιογνώστες, βιολόγοι, γεωλόγοι), λόγω του ότι οι εκπαιδευτικοί του ανωτέρω κλάδου αποσπώνται κατά ειδικότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν.3475/2006.
4. Οι εκπαιδευτικοί που είναι Διευθυντές σχολείων ή Προϊστάμενοι Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης ή Σχολικοί Σύμβουλοι, υποχρεούνται να συνυποβάλουν και υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι, σε περίπτωση απόσπασής τους, θα παραιτηθούν από τη θέση που κατέχουν. Η παραίτηση θα πρέπει να έχει γίνει άμεσα δεκτή από το Συμβούλιο και να έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση απαλλαγής από τα καθήκοντά τους, ενώ σε αντίθετη περίπτωση ανακαλείται η υπουργική απόφαση απόσπασής τους.
5. Οι εκπαιδευτικοί που αποσπώνται στο εξωτερικό θεωρούνται ότι ανήκουν στην περιοχή μετάθεσης στην οποία ανήκει το σχολείο από το οποίο αποσπάστηκαν (άρθρο 8 παρ.3 Ν.2817/2000).
Εφιστούμε την προσοχή των εκπαιδευτικών στα εξής σημεία:
α) Η αίτηση, υπέχει θέση δήλωσης του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 και του άρθρου 3 παρ. 3 του Ν.2690/1999.
β) Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, οι οποίες έχουν την έννοια εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση προκειμένου να συνταχθούν οι σχετικοί πίνακες, ικανοποιούνται μόνον εφόσον υπάρχουν ανάγκες σε εκπαιδευτικό προσωπικό στις εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτερικού.
γ) Οι υποψήφιοι, οι οποίοι θα υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία απόσπασης, έχουν τη δυνατότητα μέχρι 21 Μαΐου 2013 να αποστείλουν στη Διεύθυνση Π.Ο.Δ.Ε., αίτηση ανάκλησης της αίτησης απόσπασης στο fax. 2103442299.
δ) Σε περίπτωση κατά την οποία οι ενδιαφερόμενοι προς απόσπαση εκπαιδευτικοί δεν αποστείλουν αίτηση ανάκλησης, μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, η Υπηρεσία θα προχωρήσει στη διαδικασία απόσπασής τους, χωρίς άλλη ειδοποίηση μετά την κατάταξή τους στους αξιολογικούς πίνακες, σύμφωνα με τα μόριά τους και τη σειρά προτίμησης των χωρών που έχουν δηλώσει στην αρχική αίτησή τους.


6. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


Οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης είναι υποχρεωμένοι να χορηγούν άμεσα στους υποψήφιους προς απόσπαση εκπαιδευτικούς, επικαιροποιημένο Φύλλο Μητρώου με τα πλήρη και ακριβή στοιχεία αυτών.


7. ΣΥΝΤΑΞΗ – ΚΥΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ


1. Οι εκπαιδευτικοί κατατάσσονται σε δύο (2) πίνακες επιλογής, Α χωρίς επιμίσθιο και Β με επιμίσθιο κατά χώρα, γλώσσα και κλάδο, με βάση το συνολικό αριθμό μορίων που συγκεντρώνουν.
Η μοριοδότηση γίνεται ως εξής:
α. Ξένη γλώσσα χώρας υποδοχής, με άριστη γνώση, μόρια 50.
β. Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών με την παρακάτω σειρά:
Διδακτορική διατριβή , μόρια 50
Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (master), D.E.A., Magister, μόρια 25
γ. Δεύτερο πτυχίο ΑΕΙ, μόρια 15
δ. Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας:
Καλή γνώση 10 μόρια
Πολύ καλή 20 μόρια
Άριστη γνώση 30 μόρια
2.Σε περίπτωση ισοβαθμίας, ανά πίνακα στη συνολική βαθμολογία λαμβάνεται υπόψη για την απόσπαση η σειρά προτίμησης της συγκεκριμένης χώρας. Μεταξύ εκπαιδευτικών που έχουν δηλώσει τη συγκεκριμένη χώρα με την ίδια σειρά προτίμησης η απόσπαση γίνεται με τη συνεκτίμηση των παρακάτω στοιχείων:
Οικογενειακή κατάσταση με την παρακάτω σειρά:
Συνυπηρέτηση
Σε χηρεία με παιδιά
Μονογονεϊκή οικογένεια
Σε διάζευξη με παιδιά υπό την επιμέλειά του
Έγγαμος με παιδιά
Έγγαμος χωρίς παιδιά
Άγαμος- Διαζευγμένος
3. Με βάση τα μοριοδοτούμενα στοιχεία, καταρτίζονται, με αξιολογική σειρά, οι δύο (2) πίνακες επιλογής (Α χωρίς επιμίσθιο και Β με επιμίσθιο) ανά χώρα, γλώσσα και κλάδο. Οι εκπαιδευτικοί του πίνακα Β (με επιμίσθιο) αποσπώνται μετά την εξάντληση του πίνακα Α (χωρίς επιμίσθιο) για κάθε χώρα.
4. Για κάθε χώρα θα συνταχθεί:
I. Πίνακας εκπαιδευτικών που έχουν επαρκή γνώση στην επίσημη γλώσσα της χώρας και
II. Πίνακας εκπαιδευτικών που έχουν επαρκή γνώση σε εναλλακτική/ές γλώσσα/ες.
5. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού οι εγγεγραμμένοι στους κυρωμένους πίνακες εκπαιδευτικοί, κατά τη σειρά εγγραφής, αποσπώνται και τίθενται στη διάθεση των Συντονιστών Εκπαίδευσης εξωτερικού ή των διπλωματικών ή προξενικών αρχών, όπου δεν υπάρχουν Συντονιστές Εκπαίδευσης, για την τοποθέτησή τους σε σχολικές μονάδες της περιοχής αρμοδιότητάς τους.


8. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ


Οι επιλεγμένοι προς απόσπαση εκπαιδευτικοί ενημερώνονται για την επιλογή τους από τη ΔΙΠΟΔΕ δια των οικείων Διευθύνσεων στις οποίες κοινοποιείται σχετική Υπουργική Απόφαση και οφείλουν να παρουσιαστούν στη νέα τους θέση σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της απόφασης, πλην των περιπτώσεων που απαιτείται έκδοση βίζας.
Εάν αδικαιολόγητα δεν αναλάβουν υπηρεσία μέσα στα χρονικά αυτά διαστήματα, η Υπηρεσία προβαίνει, χωρίς άλλη ειδοποίηση, στην αντικατάστασή τους με την απόσπαση των αμέσως επομένων εκπαιδευτικών από τον αξιολογικό πίνακα επιλογής.


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

Ἰδού ὁ βασιλεύς σου ἔρχεται καθήμενος ἐπὶ πῶλον ὄνου
του
ΤΕΛΗ ΠΕΚΛΑΡΗ

επιμελεία τοῦ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡ. ΚΑΤΣΟΥΛΗ
-πτυχιούχου κλασσικῆς φιλολογίας
πανεπιστημίου Ἀθηνῶν «Ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ
τίθησιν ὑπὲρ τῶν προβάτων»

1.     ΕΙΣΑΓΩΓΗ


Στὴν Βηθανία βρίσκεται ὁ Κύριος, στὸ σπίτι κάποιου Σίμωνα τοῦ λεπροῦ. Φιλοξενεῖται καὶ ὁ Λάζαρος μὲ τὶς ἀδερφές του. Ἡ Μαρία,γιὰ νὰ δείξη τὴν εὐγνωμοσύνη της γιὰ τὴν ἀνάσταση τοῦ ἀδερφοῦ της, ἔχυσε στὰ πόδια τοῦ Κυρίου ἕνα δοχεῖο πολύτιμο μύρο. Μοσκοβόλησε ὅλο τὸ σπίτι κι ἡ γλυκιὰ μυρουδιὰ τοῦ μύρου εὐχαρίστησε ὅλους.
Μόνο τὴν ψυχὴ τοῦ Ἰούδα δὲν μπόρεσε νὰ μαλακώση. Αὐτουνοῦ ποὺ τὴν εἶχε πουλημένη στὸ πάθος τοῦ χρήματος. Στὸ πάθος ποὺ σβήνει κάθε εὐγενικὸ αἴσθημα στὴν καρδιὰ τῶν ἀνθρώπων καὶ τὴν κάνει νὰ σκέπτεται ταπεινά.
Ἀγανάχτησε καὶ διαμαρτυρήθηκε γιὰ τὴ σπατάλη τόσου χρήματος ὁ φιλοχρήματος μαθητής, γιατὶ ὅλα τὰ ζύγιζε καὶ τὰ μετροῦσε μὲ τὴν ἀξία μόνο τοῦ χρήματος, καὶ τὴν εὐγνωμοσύνη ἀκόμη.
Γιὰ νὰ ἐκδικηθῆ τὸ δάσκαλό του ἔτρεξε στοὺς γραμματεῖς καὶ Φαρισαίους καὶ διαπραγματεύτηκε τὴν παράδοσή του. Οἱ μανιασμένοι ἀρχηγοὶ τῶν Ἑβραίων, ποὺ ὕστερ ἀπὸ τὴν ἀνάσταση τοῦ Λαζάρου εἶχαν ἀναστατωθῆ καὶ ζητοῦσαν τὴ σύλληψη καὶ τιμωρία ὄχι μόνον τοῦ Χριστοῦ, ἀλλὰ καὶ τοῦ Λαζάρου, χάρηκαν μὲ τὴν ἄτιμη προσφορά του. Ἔργο εὐγνωμοσύνης καὶ ἀγάπης κάνει ἡ Μαρία στὸν Κύριο καὶ Θεό της καὶ ἔργο προδοσίας καὶ ἀτιμίας ὁ φθονερὸς μαθητής. Πουλάει τὸν διδάσκαλό του, τὸν ἀκένωτο θησαυρὸ τῆς ἀγάπης, γιὰ τριάκοντα ἀργύρια!

2.     Κείμενο


Πρὸ ἕξ ἡμερῶν τοῦ Πάσχα ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς εἰς Βηθανίαν, ὅπου ἦν Λάζαρος ὁ τεθνηκὼς ὅν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν.
Ἐποίησαν οὖν αὐτῷ δεῖπνον ἐκεῖ, καὶ ἡ Μάρθα διηκόνει· ὁ δὲ Λάζαρος εἶς ἧν τῶν ἀντικειμένων σὺν αὐτῷ
Ἡ οὖν Μαρία, λαβοῦσα λίτραν μύρου νάρδου πιστικῆς πολυτίμου, ἤλειψε τοὺς πόδας τοῦ Ἰησοῦ καὶ ἐξέμαξε ταῖς θριξὶν αὐτῆς τοὺς πόδας αὐτοῦ ἡ δὲ οἰκία ἐπληρώθη ἐκ τῆς ὀσμῆς τοῦ μύρου.
Λέγει οὖν εἶς ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ, Ἰούδας Σίμωνος Ἰσκαριώτης, ὁ μέλλων αὐτὸν παραδιδόναι· διατὶ τοῦτο τὸ μύρον οὐκ ἐπράθη τριακοσίων δηναρίων καὶ ἐδόθη πτωχοῖς;
Εἶπε δὲ τοῦτο, οὐχ ὅτι περὶ τῶν πτωχῶν ἔμελεν αὐτῷ, ἀλλ’ ὅτι κλέπτης ἧν καὶ τὸ γλωσσόκομον εἶχε καὶ τὰ βαλλόμενα ἐβάσταζεν.
Εἶπε οὐν ὁ Ἰησοῦς· ἄφες αὐτήν, εἰς τὴν ἡμέραν τοῦ πἐνταφιασμοῦ μου τετήρηκεν αὐτό.
Τοὺς πτωχοὺς γὰρ πάντοτε ἔχετε μεθ’ ἑαυτῶν, ἐμὲ δὲ οὐ πάντοτε ἔχετε.
Ἔγνω οὖν ὄχλος πολὺς ἐκ τῶν Ἰουδαίων ὅτι ἐκεῖ ἐστί, καὶ ἦλθον οὐ διὰ τὸν Ἰησοῦν μόνον, ἀλλ’ ἵνα καὶ τὸν Λάζαρον ἴδωσιν, ὅν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν.
Ἐβουλεύσαντο δὲ οἱ ἀρχιερεῖς, ἵνα τὸν Λάζαρον ἀποκτείνωσιν. Ὅτι πολλοὶ δι’ αὐτὸν ὑπῆγον τῶν Ἰουδαίων καὶ ἐπίστευον εἰς τὸν Ἰησοῦν.
Τῇ ἐπαύριον ὄχλος πολύς, ὁ ἐλθὼν εἰς τὴν ἑορτήν, ἀκούσαντες ὅτι ἔρχεται ὁ Ἰησοῦς εἰς Ἰεροσόλυμα, ἔλαβον τὰ βαΐα τῶν φοινίκων καὶ ἐξῆλθον εἰς ὑπάντησιν αὐτῷ καὶ ἔκραζον· ὡσαννά· εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου, ὁ βασιλεὺς τοῦ Ἰσραὴλ.
Εὑρὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς ὀνάριον ἐκάθισεν ἐπ’ αὐτό, καθὼς ἐστι γεγραμμένον.
Μὴ φοβοῦ, θύγατερ Σιών· ἰδοὺ ὁ βασιλεύς σου ἔρχεται καθήμενος ἐπὶ πῶλον ὄνου.
Ταῦτα δὲ οὐκ ἔγνωσαν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ τὸ πρῶτον, ἀλλ’ ὅτε ἐδοξάσθη ὁ Ἰησοῦς, τότε ἐμνήσθησαν, ὅτι ταῦτα ἦν ἐπ’ αὐτῷ γεγραμμένα, καὶ ταῦτα ἐποίησαν αὐτῷ.
Ἐμαρτύρει οὗν ὁ ὄχλος ὁ ὤν μετ’ αὐτοῦ, ὅτε τὸν Λάζαρον ἐφώνησεν ἐκ τοῦ μνημείου καὶ ἤγειρεν αὐτὸν ἐκ νεκρῶν.
Διὰ τοῦτο καὶ ὑπήντησεν αυτῷ ὁ ὄχλος, ὅτι ἤκουσαν τοῦτο αὐτὸν πεποιηκέναι τὸ σημεῖον.

3.     Ἐξήγηση


Ὁ Ἰησοῦς, ἓξι μέρες πρὸ τοῦ Πάσχα πῆγε στὴ Βηθανία ὅπου ἦταν ὁ Λάζαρος ὁ πεθαμένος, ποὺ τὸν ἀνάστησε ἀπὸ τοὺς νεκρούς.
Τοῦ ἔκαναν λοιπὸν ἐκεῖ τραπέζι, κι ἡ Μάρθα ὑπηρετοῦσε κι ὁ Λάζαρος ἦταν ἕνας ἀπὸ τοὺς καθισμένους μαζί του.
Ἡ Μαρία λοιπὸν πῆρε μιὰ λίτρα μυρωδικὸ δικὸ ἀπὸ ναρδόσταμο πολύτιμο καὶ ἄλειψε τὰ πόδια τοῦ Ἰησοῦ, καὶ σφούγγισε μὲ τὰ μαλλιά της τὰ πόδια του καὶ τὸ σπίτι γέμισε ἀπὸ τὴν εὐωδιὰ τοῦ μύρου.
Καὶ λέγει ὁ Ἰούδας ὁ Ἰσκαριώτης, ἕνας μαθητής του, ποὺ ἐπρόκειτο νὰ τὸν παραδώση.
Γιατὶ αὐτὸ τὸ μύρο δὲν πουλήθηκε τριακόσια δηνάρια καὶ δὲ δόθηκε τὸ ποσὸ στοὺς φτωχούς;
Καὶ τὸ εἶπε αὐτό, ὄχι γιατὶ τὸν ἐναδιέφερε γιὰ τοὺς φτωχούς, ἀλλὰ γιατὶ ἦταν κλέφτης κι ἔχοντας τὸ ταμεῖο κρατοῦσε τὶς συνεισφορές.
Εἶπε λοιπὸν ὁ Ἰησοῦς ἄφησέ την, τὸ ἔχει φυλάξει γιὰ τὴν ἡμέρα τοῦ ἐνταφιασμοῦ μου.
Γιατὶ πάντοτε τοὺς φτωχοὺς τοὺς ἔχετε μαζί σας, ὅμως ἐμένα δὲν μὲ ἔχετε πάντοτε.
Ἔμαθε λοιπὸν πλῆθος πολὺ ἀπὸ τοὺς Ἰουδαίους πὼς εἶναι ἐκεῖ, κι ἦρθαν ὄχι μόνο γιὰ τὸν Ἰησοῦ, ἀλλὰ γιὰ νὰ δοῦν καὶ τὸ Λάζαρο ποὺ ἀνέστησε ἀπὸ τοὺς νεκρούς.
Κι ἀπεφάσισαν οἱ ἀρχιερεῖς νὰ θανατώσουν καὶ τὸ Λάζαρο.
Γιατὶ γι’ αὐτὸν πῆγαν πολλοὶ Ἰουδαῖοι καὶ πίστεψαν στὸν Ἰησοῦ.
Τὴν ἄλλη μέρα πολὺ πλῆθος ποὺ εἶχε ἔλθει στὴν γιορτή, σὰν ἄκουσαν πὼς ἔρχεται ὁ Ἰησοῦς στὰ Ἰεροσόλυμα, πῆραν τὰ βάια τῶν φοινίκων, βγῆκαν νὰ τὸν ὑποδεχτοῦν καὶ φώναζαν. Ὡσαννά, εὐλογημένος αὐτὸς ποὺ ἔρχεται στὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου εἶναι ὁ βασιλιὰς τοῦ Ἰσραήλ.
Τότε ὁ Ἰησοῦς βρῆκε ἕνα γαϊδουράκι καὶ κάθισε ἐπάνω, καθὼς εἶναι γραμμένο (στοὺς προφῆτες). Μὴ φοβᾶσαι, θυγατέρα Ἱερουσαλήμ, νά, ἔρχεται ὁ βασιλιάς σου καθισμένος σὲ γαϊδουράκι.
Αὐτὰ δὲν τὰ καταλάβαιναν οἱ μαθητὲς του τότε, ὅμως ὅταν δοξάστηκε ὁ Ἰησοῦς, τότε θυμήθηκαν πὼς αὐτὰ γιὰ κεῖνον ἦταν γραμμένα, καὶ αὐτὰ ἔκαμε γι’ αὐτὸν ὁ κόσμος.
Βεβαίωνε λοιπὸν ὁ κόσμος ποὺ ἦταν μαζί του, ὅτι φώναξε ἀπὸ τὸν τάφο τὸ Λάζαρο καὶ τὸν ἀνέστησε ἀπὸ τοὺς νεκρούς.
Γι’ αὐτὸ καὶ βγῆκε νὰ τὸν ὑποδεχτῆ ὁ λαός, γιατὶ ἄκουσε πὼς ἔκανε ὁ Ἰησοῦς ἐκεῖνο τὸ θαῦμα.

4.     ΣΗΜΑΣΙΑ


Τὴν Κυριακὴ τὸ πρωί, ὁ Χριστὸς ξεκίνησε ἀπὸ τὴ Βηθανία γιὰ νὰ πάη στὴν Ἱερουσαλήμ. Στὴ μεγάλη πόλη εἶχαν μάθει πῶς βρισκόταν ἐκεῖ καὶ πὼς θαρχόταν στὴν πρωτεύουσα, γιὰ νὰ γιορτάση τὸ Πάσχα. Τί χαρὰ ἔνιωσε τὸ πλῆθος!
Εἶχε τόσα χρόνια νὰ τὸν δῆ. Τὸν περισυνὸ χρόνο μὲ λαχτάρα κοίταζε νὰ τὸν δῆ καὶ νὰ τὸν ἀναγνωρίση στὸ πλῆθος τῶν προσκυνητῶν, ποὺ ἀπὸ παντοῦ εἶχε φτάσει στὸ μεγάλο ναό, ἀλλὰ μὲ λύπη του δὲν τὸν εἶδε. Ὁ Χριστὸς εἶχε κατέβει καὶ κείνη τὴ χρονιὰ στὴν Ἱερουσαλήμ, ἀλλὰ δὲν κάθισε νὰ γιορτάση τὸ Πάσχα, ἐπειδὴ εἶδε πὼς οἱ διαθέσεις τῶν γραμματέων καὶ Φαρισαίων ἦταν ἄγριες.
Τώρα θὰ τὸν ἔβλεπαν. Θὰ τὸν ἄκουαν πάλι νὰ τοὺς μιλάη στὸ μεγάλο ναὸ καὶ θὰ εὐχαριστιόταν ποὺ γιὰ λίγο ὁ αὐστηρός τους νόμος θὰ ἑρμηνευόταν ἀλλοιώτικα. θὰ χαιρόνταν ποὺ θὰ ἔπαιρνε κάτι ἀπὸ τὴν ἡμεράδα καὶ γλυκύτητα τοῦ προσώπου του, καὶ θὰ πλημμύριζε ἀπὸ ἀγάπη, ὁ νόμος τῆς τιμωρίας καὶ τῆς ἐκδίκησης τῶν παραστρατημένων.
Εἶχε φτάσει στὴ Βηθσφαγή. Πλῆθος πολὺ τὸν ἀκολουθοῦσε. Ἐκεῖ κάθισε σ’ ἕνα γαϊδουράκι καὶ προχωροῦσε πρὸς τὴν Ἱερουσαλήμ. Τί γίνηκε στὸ δρόμο! Τρελὸς ὁ κόσμος τῶν γύρω χωριῶν, ἔτρεχε ἀπὸ τὴ χαρά του νὰ βρεθῆ κοντὰ στὸ Χριστό. Ἅπλωνε τὰ ροῦχα του νὰ περάση ἐπάνω ὁ ἀγαπημένος του διδάσκαλος. Ἔκοβε καὶ ἔριχνε κλαδιὰ ἀπὸ φοινίκια κι ἀπὸ ἀνθισμένα δέντρα καὶ τὸν ἔραινε μὲ λουλούδια φωνάζοντας:
Ὡσαννά! Ὡσαννά! Ἔψελναν ὕμνους καὶ ψαλμοὺς λέγοντας: Εὐλογημένος ὁ βασιλιὰς ποὺ φτάνει στὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου!
Ἡ μεγαλειώδης πομπὴ προχωροῦσε πρὸς τὴν Ἱερουσαλὴμ καὶ ὁλοένα προστίθονταν καὶ ἄλλοι ἄνθρωποι, ποὺ ἔφταναν ἀπ’ ὅλους τοὺς δρόμους.
Στὸ γύρισμα τοῦ δρόμου φάνηκε ἡ Ἱερουσαλήμ. Νά ἡ μεγάλη πόλη ὁλόασπρη μὲ τὸ μεγάλο ναὸ καὶ τοὺς μαρμαρένιους πύργους της. Στὴν κοιλάδα πλῆθος πολὺ περίμενε ὧρες τὸ Χριστό. Μόλις φάνηκε ἄρχισε νὰ φωνάζη;
Ὡσαννά! Ὡσαννά! Τώρα βγαίνουν καὶ ἀπὸ τὴν πύλη τῆς Ἱερουσαλὴμ χιλιάδες κόσμου κρατώντας στὰ χέρια κλαδιὰ φοινίκων καὶ κλωνάρια ἀπὸ ἀνθισμένα δέντρα.
Σείεται ὁ τόπος ἀπὸ τὶς φωνές: Εὐλογημένος ἐκεῖνος ποὺ ἔρχεται στὸν ὄνομα τοῦ Κυρίου, ὁ βασιλιὰς τοῦ Ἰσραήλ. Ὡσαννὰ ἐν τοῖς Ὑψίστοις!
Περνάει τὴ μεγάλη πύλη σὰν ὁ ταπεινότερος ἄνθρωπος, ὁ βασιλιὰς τῶν βασιλιάδων, καβάλα στὸ γαϊδουράκι καὶ προχωρεῖ μέσα στὴν πόλη. Δεξιὰ καὶ ἀριστερὰ κόσμος πολύς. Ἀπὸ τὰ παράθυρα, ἀπὸ τὰ μπαλκόνια ἀπὸ παντοῦ, ρίχνουν λουλούδια στὸν υἱὸ τοῦ Δαβίδ, στὸ βασιλιά τους, στὸν ἐλευθερωτὴ τῶν ψυχῶν του, σ’ αὐτόν, ποὺ τὸν περίμεναν αἰῶνες τώρα, σύμφωνα μὲ τὶς προφητεῖες τῶν προφητῶν τους.
Θριαμβευτικὴ ἦταν ἡ εἴσοδος τοῦ Χριστοῦ μας στὴν Ἱερουσαλήμ. Τὸν ὑποδέχτηκε μὲ εὐλάβεια τὸ πλῆθος, μὲ χαρὲς καὶ ἁγνότητα ψυχικὴ τὰ παιδιά, μὲ εὐγνωμοσύνη ὅσοι γιατρεύτηκαν, μὲ τὴν ἐλπίδα οἱ ἄρρωστοι, μὲ τὴν προσδοκία τῆς παρηγοριᾶς οἱ δυστυχισμένοι καὶ πονεμένοι τῆς ζωῆς καὶ ὅλοι μαζὶ μὲ τὴ χαρὰ ζωγραφισμένη στὰ πρόσωπα.
Γιορτάζομε κι ἐμεῖς σήμερα τὴν εἴσοδο τοῦ Χριστοῦ στὴν Ἱερουσαλὴμ καὶ ὅπως τὰ παιδιὰ τότε χαίρονταν κι ἔψελναν κρατώντας «τὰ τῆς νίκης σύμβολα», ἔτσι κι ἐμεῖς χαιρόμαστε καὶ ψάλλομε τὸ ὡσαννὰ στὸ Χριστό μας, στὸν ἀρχηγὸ τῆς θρησκείας μας.
Ἀνοίγομε τὸ δρόμο τῆς ψυχῆς μας νὰ περάση καβαλάρης μέσα μας, θριαμβευτὴς καὶ νικητὴς κάθε μας κακῆς σκέψης καὶ πράξης. Γιὰ νὰ μᾶς ἀξιώση νὰ ταξιδέψωμε μαζί του μὲ καθαρὴ καρδιά, ὅλο τὸ διάστημα τῆς ἑβδομάδας τῶν παθῶν του. Νὰ σταθοῦμε πλάι του, ν’ ἀκούσωμε τὰ λόγια του, νὰ σφουγγίσωμε τὸν ἱδρώτα ἀπὸ τὸ πρόσωπο τῆς ἀγωνίας του. Νὰ μεταλάβωμε ἀπὸ τὸν μυστικό του δεῖπνο, νὰ κλάψωμε ἀπάνω στὸ σταυρό του καὶ νὰ γιορτάσωμε ὕστερα τὸ θρίαμβό του, τὴν ἐκ νεκρῶν ἈνάστασήὩρολόγιον πρόγραμμα μελέτης (ΠΑΣΧΑ)
επιμελεία τοῦ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡ. ΚΑΤΣΟΥΛΗ
-πτυχιούχου κλασσικῆς φιλολογίας
πανεπιστημίου Ἀθηνῶν


Πολλοί με ρωτούν πώς δύνανται να έχουν ένα αποτελεσματικό διάβασμα, με πολλές ώρες, δίχως όμως και να είναι εξοντωτικόν, κυρίως δε προσοδοφόρον.
Ιδού ένα ενδεικτικό. Οργανωθείτε και μελετήστε με πρόγραμμαΜ. ΔΕΥΤΕΡΑ

1.     (Ο6-08) (2h) (ΑΡΧΑΙΑ)
2.     (08:30-10:30) (2h) (ΛΑΤΙΝΙΚΑ)
3.     (11-13) (2h) (ΕΚΘΕΣΗ)

4.     (13-14)
5.     (14-15)
6.     (15-17)

7.     (17-19) (2h) (ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ)

Μ. ΤΡΙΤΗ


8.     (Ο6-08) (2h) (ΕΚΘΕΣΗ)
9.     (08:30-10:30) (2h) (ΑΡΧΑΙΑ)
10.                        (11-13) (2h) (ΛΑΤΙΝΙΚΑ)

12.                        (13-14)
13.                        (14-15)
14.                        (15-17)

15.                        (17-19) (2h) (ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ)

Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ

16.                        (Ο6-08) (2h) (ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ)
17.                        (08:30-10:30) (2h) (ΑΡΧΑΙΑ)
18.                        (11-13) (2h) (ΛΑΤΙΝΙΚΑ)                     

20.                        (13-14)
21.                        (14-15)
22.                        (15-17)

23.                        (17-19) (2h) (ΕΚΘΕΣΗ)

Μ. ΠΕΜΠΤΗ

24.                        (Ο6-08) (2h) (ΙΣΤΟΡΙΑ)
25.                        (08:30-10:30) (2h) (ΑΡΧΑΙΑ)
26.                        (11-13) (2h) (ΛΑΤΙΝΙΚΑ)

27.                        (13-14)
28.                        (14-15)
29.                        (15-17)

30.                        (17-19) (2h) (ΕΚΘΕΣΗ)

Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

31.                        (12-14) (ΛΑΤΙΝΙΚΑ)Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ


32.                        (Ο6-08) (2h) (ΕΚΘΕΣΗ)
33.                        (08:30-10:30) (2h) (ΛΑΤΙΝΙΚΑ)
34.                        (11-13) (2h) (ΑΡΧΑΙΑ)

35.                        (13-14)
36.                        (14-15)
37.                        (15-17)

38.                        (17-19) (2h) (ΙΣΤΟΡΙΑ)


ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

39.                        (11-13) (2h) (ΛΑΤΙΝΙΚΑ)

40.                        (13-14)
41.                        (14-15)
42.                        (15-17)

43.                        (17-19) (2h) (ΑΡΧΑΙΑ)
44.                        (19:30-21:30) (2h) (ΕΚΘΕΣΗ)
45.                        (22:00-24:00) (2h) (ΙΣΤΟΡΙΑ)

ΤΡΙΤΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

46.                        (Ο6-08) (2h) (ΕΚΘΕΣΗ)
47.                        (08:30-10:30) (2h) (ΛΑΤΙΝΙΚΑ)
48.                        (11-13) (2h) (ΙΣΤΟΡΙΑ)

49.                        (13-14)
50.                        (14-15)
51.                        (15-17)

52.                        (17-19) (2h) (ΑΡΧΑΙΑ)
53.                        (19:30-21:30) (2h) (ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ)
54.                        (22:00-24:00) (2h) (ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ)ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

55.                        (Ο6-08) (2h) (ΙΣΤΟΡΙΑ)
56.                        (08:30-10:30) (2h) (ΛΑΤΙΝΙΚΑ)
57.                        (11-13) (2h) (ΕΚΘΕΣΗ)

58.                        (13-14)
59.                        (14-15)
60.                        (15-17)

61.                        (17-19) (2h) (ΑΡΧΑΙΑ)
62.                        (19:30-21:30) (2h) (ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ)
63.                        (22:00-24:00) (2h) (ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ)ΠΕΜΠΤΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

64.                        (Ο6-08) (2h) (ΙΣΤΟΡΙΑ)
65.                        (08:30-10:30) (2h) (ΑΡΧΑΙΑ)
66.                        (11-13) (2h) (ΕΚΘΕΣΗ)

67.                        (13-14)
68.                        (14-15)
69.                        (15-17)

70.                        (17-19) (2h) (ΛΑΤΙΝΙΚΑ)
71.                        (19:30-21:30) (2h) (ΙΣΤΟΡΙΑ)
72.                        (22:00-24:00) (2h) (ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ)

ΣΥΝΟΛΟΝ: 88h

ΑΡΧΑΙΑ: 18h
ΛΑΤΙΝΙΚΑ: 20h
ΕΚΘΕΣΗ: 18h
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ: 12h
ΙΣΤΟΡΙΑ: 14h
ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: 6h

*ΟΔΗΓΙΑΙ

·        13-14 ανάπαυσις
·        14-15 γεύμα
·        15-17 μεσημεριανός ύπνος (απαραίτητον)
·        Τα 30’ μεταξύ των διώρων απαραιτήτως ανάπαυσιν