Ἐνδεικτικόν διαγώνισμα τριμήνου στά Ἀρχαία Ἑλληνικά τῆς Ἀ ΛυκείουΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ἐπιμελεία τοῦ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡ. ΚΑΤΣΟΥΛΗ
-πτυχιούχου κλασσικῆς φιλολογίας
πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
-μεταπτυχιακοῦ ἐφηρμοσμένης παιδαγωγικῆς
πανεπιστημίου ἈθηνῶνΜΕΡΟΣ Α΄:

1. ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ (μον.7)

2. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ (μον.3)

«Ἄλλων τε πολλῶν καὶ καλῶν ἕνεκα, ὦ ἄνδρες, ἄξιον Ἡρακλέους μεμνῆσθαι καὶ ὅτι τόνδε τὸν ἀγῶνα πρῶτος συνήγειρε δι’ εὔνοιαν τῆς Ἑλλάδος. Ἐν μὲν γὰρ τῷ τέως χρόνῳ ἀλλοτρίως αἱ πόλεις πρὸς ἀλλήλας διέκειντο· ἐπειδὴ δὲ ἐκεῖνος τοὺς τυράννους ἔπαυσε καὶ τοὺς ὑβρίζοντας ἐκώλυσεν, ἀγῶνα μὲν σωμάτων ἐποίησε, φιλοτιμίαν δὲ πλούτου, γνώμης δ΄ ἐπίδειξιν ἐν τῷ καλλίστῳ τόπῳ τῆς Ἑλλάδος, ἵνα τούτων ἁπάντων ἕνεκα εἰς τὸ αὐτὸ συνέλθωμεν, τὰ μὲν ὀψόμενοι, τὰ δ΄ ἀκουσόμενοι· ἡγήσατο γὰρ τὸν ἐνθάδε σύλλογον ἀρχὴν γενήσεσθαι τοῖς Ἕλλησι τῆς πρὸς ἀλλήλους φιλίας».
(Λυσία, Ὀλυμπικὸς 1-2)


ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1.Ποια ήταν η κατάσταση στις σχέσεις των πόλεων την εποχή εκείνη; Να βρείτε μέσα από το κείμενο τη φράση, που δικαιολογεί την απάντηση σας. (μον.1)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.Ποιο ήταν το ευεργετικό αποτέλεσμα των ενεργειών του Ηρακλή για τους Έλληνες; Να εξηγήσετε. (μον.2)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ΜΕΡΟΣ Β΄:

ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ (μον.3)

1.Να συμπληρώσετε τα κενά των προτάσεων, επιλέγοντας από τον πίνακα την κατάλληλη λέξη και τοποθετώντας την στον κατάλληλο τύπο. Μια λέξη περισσεύει. (μον.1)

απόγονος καρκινογόνος γονική συγγενικός ευγενής


α) Πολλά από τα προϊόντα που χρησιμοποιούμε είναι πολύ βλαβερά για την υγεία μας, γιατί περιλαμβάνουν _________________ ουσίες.
β) Με αυτό τον άνθρωπο με συνδέει ______________ δεσμός.
γ) Σε πολλά από τα τηλεοπτικά προγράμματα απαιτείται η _______________ συναίνεση, για να μπορέσουν τα παιδιά να τα παρακολουθήσουν.
δ) Ελπίζω οι ______________ του να έχουν καλύτερη τύχη από τον ίδιο.
2. Να σχηματίσετε προτάσεις με τις ακόλουθες λέξεις: πρωτόγονος, γενέθλιος.(μον.1)
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Να γράψετε τέσσερις λέξεις που έχουν ως δεύτερο συνθετικό τη λέξη όψη. (μον.1)
___________________ /__________________/___________________/___________________

ΜΕΡΟΣ Γ΄:

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ – ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ (μον.7)

1.Να συμπληρώσετε τα κενά των προτάσεων με την κατάλληλη πτώση του ουσιαστικού που δίνεται στην παρένθεση. (μον.2)

α) Ὁ κυνηγὸς τὰς ___________ ἐν τῇ ἀμπέλῳ εὑρίσκει. (ἔλαφος)
β) Οἱ Ἀθηναῖοι τῷ ἀγνώστῳ __________ θύουσι. (θεὸς)
γ) Ἡ θύελλα ἐν τῇ θαλάττῃ τὸν ____________ τῷ ἀνθρώπῳ φέρει. (φόβος)
δ) Ἀριστείδης ἔπραττε καλὰ καὶ δίκαια ___________ .(ἔργον)

2. Να συμπληρώσετε τα κενά, επιλέγοντας τον κατάλληλο τύπο από το πλαίσιο. Στην παρένθεση δηλώνεται ο χρόνος και η φωνή που χρειάζεται. (μον.1,5)

α) Ὁ πολίτης _____________(Παρατατ. μέσης.φωνής) τοῖς
ἔπεισε - ἐπείθετο
λέγει - ἔλεγε
κατεδίκασαν-καταδικάζουσι
λόγοις τῶν νομοθετῶν καὶ τῶν δικαστῶν.
β) Οὗτος ______________(Παρατ. ενεργ.φωνής) τῷ μαθητῇ ταῦτα.
γ) Οἱ δικασταὶ ______________(Αόριστος ενεργ. φωνής) τὸν
Σωκράτη.

3. Να συμπληρώσετε τους τύπους των ρημάτων που λείπουν. (μον.1,5)

α) Οἱ Πέρσαι τοὺς νέους παρὰ τοῖς δημοσίοις διδασκάλοις _____________
(Παρατατικός ρ. παιδεύω, ενεργ.φωνή)
β) Κήρυκα εἰρήνης σὺ _______________ (Αόριστος ρ. μεταπέμπω, ενεργ. φωνή)
γ) Σωκράτης __________________ ( Παρατατικός ρ. διαλέγομαι, μέση φωνή) πρὸς τοὺς ἑαυτοῦ
μαθητάς.

3. Να δηλώσετε στο κενό τι μέρος του λόγου είναι ο υπογραμμισμένος όρος της πρότασης (αντικείμενο (Α)-κατηγορούμενο(Κ)) (μον.2)

α) Οἱ σοφισταὶ τῆς πολιτικῆς τέχνης διδάσκαλοι ἦσαν.
β) Ὁ Ἡρακλὴς ἔπαυσε τοὺς τυράννους.
γ)Ἡ πόλις φρούριον κατέστη.
δ)Οἱ Ἀθηναῖοι πέμπουσι τοὺς παῖδας εἰς διδασκάλων.


Σημείωση:
Στις ερωτήσεις κατανόησης θα μπορούσε να περιληφθεί και μια ερώτηση γραμματολογικού περιεχομένου: π.χ. Σε ποιο είδος πεζού λόγου ανήκει το απόσπασμα του κειμένου, το οποίο εξετάζεστε; Να δώσετε κάποια στοιχεία, που να δικαιολογούν την απάντησή σας.DMCA.com Protection Status


author image

About the Author

This article is written by: Φιλόλογος Ερμής - He has already written over 2.200 articles for Φιλόλογος Ερμής. Φιλόλογος Ερμής has Graduate Diploma in Classical Philology, Postgraduate Diploma in Applied Pedagogic, and is Candidate Doctor(Dph) of Classical Philology. Stay touch with him on Twitter, Facebook or email him